Anbi vrienden

SCHENKEN AAN DE VRIENDEN.

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn mogelijkheden om de Vereniging te ondersteunen.

De vereniging heeft de ANBI status momenteel in aanvraag !

Als de ANBI status verkregen is worden giften en erfstellingen ten gunste van de Vereniging vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEUM VLAARDINGEN.

Westhavenkade 54.
3131 AG Vlaardingen.
Postbus 4002.
3130 KA Vlaardingen.

vrienden@museumvlaardingen.nl
www.museumvlaardingen.nl/vrienden

Bankrekening nr.:  NL11 RABO 0395 6159 09

RSIN nr.: 009046471

KvK   nr.: 40345903

DOELSTELLING

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de groei en bloei van de stichting: Stichting Museum Vlaardingen.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Ondersteuning te geven aan en belangstelling te wekken voor en bekendheid te geven aan het doel van de stichting om samen met de inwoners van Vlaardingen en de regio, het cultureel erfgoed van de gemeenschap te bewaren, te onderzoeken en te tonen, en het cultureel erfgoed in te zetten om de gemeenschap te helpen haar identiteit te benoemen en als bindmiddel het burgerschap te versterken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;

Uit de middelen der vereniging gelden aan te wenden bevorderlijk voor het doel van de stichting;

In overleg en of in samenwerking met de stichting voorwerpenboeken en documenten te verwerven en deze, hetzij doorschenking, hetzij door bruikleengeving, voor de museale collecties of de hulpmiddelen van de stichting ter beschikking te stellen;

Het samenwerken met andere verenigingen van vrienden van een museum;

Het uitgeven en of rondzenden van een nieuwsbrief aan de leden;

Andere wettige middelen dienstig aan het doel.

BELONINGSBELEID.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

BESTUURSSAMENSTELLING.

Marja Tiemens-Idzinga - Voorzitter
Niek van der Mark - Secretaris
Siem van der Marel - Penningmeester
Jan van Hemert - lid - Redacteur Spil
John Boere - lid - Coordinator evenementen            
Willem Zwikker - lid - Webmaster
Nico Tiemens - lid

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN/FINANCIËLE VERANTWOORDING.

Statuten.
Beleidsplan.

Jaarverslag Secretaris 2018.
Financieël verslag 2018.